Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

A weboldalunk egy olyan internetes fórum, amelyen termékeket kínálunk, amelyekből Ön igénye szerint tud választani és vásárolni.

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele lenne, azt a weboldal meghatározott részén megteheti.

A Szolgáltató (Luduspark Kft.) minden új Vásárlóval szerződést köt. A szerződés megkötésének módja a vásárlást megelőző regisztráció elvégzése, melynek technikai lépéseit jelen ÁSZF tartalmazza. A Vásárló a regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja jelen szerződési feltételeket.

A szerződés távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés nem minősül írásbelinek, azt a SZOLGÁLTATÓ nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A Szolgáltató rendszerében az ÁSZF-nek az Ügyfél általi elfogadást visszaigazoló üzenete kerül elmentésre. A szerződéskötés nyelve magyar.

A szerződés rögzíti a SZOLGÁLTATÓ és az Ügyfél jogait és kötelességeit. Lehetőség van az oldalnak regisztráció nélküli böngészésére is, az ÁSZF-ben magát a regisztrációt és az azt követő lehetőségeket rögzítjük.

 A Szolgáltató neve, címe

Szolgáltató általános adatai

LUDUSPARK Kft.

Cg.: 01-09-944235

Székhely: Budapest 1222, Nagytétényi út 37-43.

www.abmarket.eu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei

LUDUSPARK Kft.

A társaság székhelye: Budapest 1222, Nagytétényi út 37-43, Campona Játszóház

Problémákkal, kérdésekkel kapcsolatos e-mail: info@abmarket.eu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-70-4556094 (hívható munkanapokon: 10.00 - 14.00)

Fogalom-meghatározások

ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek;

Ár: a SZOLGÁLTATÓ által az adott terméknek a weboldalon feltüntetett ára.

Áru: a weboldalon feltüntetett, megvásárolható termék.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, adattárolást illetőleg adattovábbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

Fél: A Vásárló / Ügyfél, illetve a Szolgáltató.

Felek: A Vásárló / Ügyfél és a Szolgáltató együttesen.

Vásárló: a SZOLGÁLTATÓ rendszerébe bejelentkező és regisztráló ügyfél, aki a regisztrációt követően adott esetben vásárlást bonyolíthat le;

Vásárlói felület: a SZOLGÁLTATÓ rendszerében a Vásárló adatait / belépését tartalmazó felület;

Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

Kosár: egy virtuális bevásárlókosár, amely a termékek kiválasztását követően, a vásárlás véglegesítése előtt azokat gyűjti;

Látogató: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a 2001. évi CVIII. tv. értelmében az igénybe vevő.

Magyarország területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyről a használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni;

Megállapodás: jelen ÁSZF;

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, jelen ÁSZF értelmében a LUDUSPARK Kft.

Szolgáltatás: a jelen weboldal üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység;

Ügyfél: a weboldalt látogató személy, aki vásárlást is bonyolíthat. A jelen ÁSZF értelmében a Vásárló és az Ügyfél fogalmak egyenértékűen használtak.

Weboldal: A www.abmarket.eu weboldalon feltüntetett tartalom.

Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya

Az ÁSZF célja

Jelen ÁSZF célja, hogy a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződéses viszonyt teljes körűen szabályozza.

Az ÁSZF tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya

Jelen ÁSZF tárgyi hatálya a weboldalon biztosított, áruk és rendszer igénybevételére terjed ki.

Az Ügyfél jogosult a weboldalon termékeket megrendelni.

Személyi hatály: a www.abmarket.eu weboldalt üzemeltető gazdasági társaság, valamint a weboldalt megtekintő Vásárlók (lásd a fogalom-meghatározások között).

Területi hatály: Magyar Köztársaság.

Jelen ÁSZF alapján köttetett szerződések határozott időtartamra jönnek létre, valamennyi esetben az adott vásárlás lebonyolítására vonatkoznak.

A Felek között kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott polgári jogi jogviszony jön létre, amely alapján a Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásai szerint a Vásárlónak a rendszerben való részvétele, során önállóan, független piaci szereplőként, saját felelősségére jár el. A Vásárlók maguk felelnek az általuk folytatott tevékenységért, ezzel kapcsolatban a Szolgáltatót, annak bármely munkavállalóját vagy megbízottját felelősség nem terheli.

A szerződés létrejötte

A Vásárló és a Szolgáltató között a Szerződés a jelen ÁSZF weboldalra történő regisztrációval egy időben való elfogadásakor jön létre. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

A weboldal használóinak csoportjai:

Látogató

A Látogató az oldalt minden további belépés és regisztráció nélkül használó Internetező. A Látogató különböző kategóriába tartozó termékeket tud keresni, amelyek árát, és a megrendelés feltételeit is megtalálja a weboldalon.

Vásárló

A regisztrációt követően Ön vásárlást bonyolíthat le.

A Vásárló a „Regisztráció” fülre kattintva megadja személyes adatait, amelyeket egy ellenőrzési folyamatot követően küld el véglegesítve a Szolgáltató részére. A Vásárlónak a jelen ÁSZF Adatkezelésre vonatkozó részében feltüntetett adatait kell megadnia a regisztrációkor.

A Szolgáltató ezennel kötelezettséget vállal arra, hogy az e-mail cím megadása a Vásárló részéről nem eredményezi azt, hogy a Vásárló részére a Szolgáltató kéretlen leveleket küld. A Szolgáltató „Hírlevél küldési funkció”-jára a Vásárló önkéntesen tud feliratkozni, illetve onnan leiratkozni.

A Vásárló köteles a Vásárlói fiókját bizalmasan kezelni, a Vásárló nevét és a jelszavát nem adhatja ki harmadik fél részére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vásárlónév és jelszó illetéktelen harmadik személyhez kerül. A Vásárló bármikor jogosult megváltoztatni a jelszavát. A Vásárló az általa a Szolgáltató részére megadott e-mail címen keresztül kérhet a Szolgáltatótól visszaigazolást, elveszett jelszó esetén új jelszót, stb.

A jelen ÁSZF a Vásárló által megfelelő linkre történő kattintással kerül elfogadásra a regisztrációs folyamat során. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF elfogadását követően biztosítja a Vásárlói jogosultságokat a Vásárló számára.

A felek jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A Szolgáltató bármikor jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Amennyiben a regisztráció során vagy a későbbiekben hitelt érdemlően beigazolódik, hogy az Ügyfél nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, úgy a Szolgáltató az Ügyfelet határidő tűzésével felszólítja a hiányosságok javítására, amennyiben erre nem kerül sor, úgy az Ügyfelet törli a Rendszerből.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF illetve annak mellékleteinek illetve a Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályoknak a megsértése esetén a Szolgáltató jogosult jelen a Felek közötti szerződést megszüntetni.

Elfelejtett belépés

Amennyiben az Ügyfél elfelejti / elveszíti a belépéshez szükséges Vásárlónevét és jelszavát, vagy azt észleli, hogy jogosulatlanul felhasználva ezeket illetéktelen személy lépett be az Ügyfél helyett a Rendszerbe, úgy a Szolgáltató számára megadott biztonsági e-mail címre a Szolgáltató elküldi a biztonsági kérdéseket, és azok sikeres megválaszolását követően az Ügyfél új Vásárlónevet és / vagy jelszót alakíthat ki magának.

Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok

Szerződő felek megállapodnak, hogy minden, a jelen szerződés alapján vagy azzal összefüggésben történő értesítésnek írásban kell történnie.

Szerződő felek kijelentik, hogy az Ügyfél írásbeli nyilatkozatának tekintik, ha az Ügyfél a Szolgáltató részére megadott e-mail címéről küld írásos (e-mail) üzenetet Szolgáltatónak.

Szerződő felek kijelentik, hogy Szolgáltató írásbeli nyilatkozatának tekintik, ha a Szolgáltató az Ügyfél részére az Ügyfél által megadott e-mail címre küld írásos üzenetet. Ezen nyilatkozatok és értesítések azon a napon tekintendők kézbesítettnek, mikor a címzett számára hozzáférhetővé válnak.

A Szolgáltató által a weboldalon közzétett információ mindenkor érvényes és hatályos, ezért kérjük az Ügyfeleket, hogy a weboldalon folyamatosan frissülő információkat kövessék figyelemmel.

A szerződés módosítása

A Szerződés Felek általi módosítása

A Szolgáltatási Szerződés módosítására írásbeli elektronikus formában (e-mail) is sor kerülhet a Felek közös megegyezése esetén.

A Szerződés Szolgáltató részéről történő egyoldalú módosítása

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Polgári törvénykönyv 205/A. § (1) bekezdése értelmében – a jogszabályi rendelkezések betartásával – szükség esetén egyoldalúan is jogosult módosítani. Amennyiben az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételektől el kíván térni, azt írásban jogosult a Szolgáltató részére jelezni, mint szerződésmódosításra irányuló ajánlatot. Ennek elfogadásáról vagy elutasításáról a későbbiekben a Szolgáltató írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

A szerződés megszüntetése

A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendkívüli felmondással, továbbá - az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel - elállással.

A felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 7 napos felmondási idővel a szerződést – elektronikus úton is - felmondhatják.

A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganatosított - azonnali hatállyal történő felmondását.

A Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató egyidejűleg törli rendszeréből az Ügyfélre vonatkozó valamennyi adatot az egyedi beazonosításra nem alkalmas statisztikai adatok kivételével.

Adatvédelemmel, titokvédelemmel kapcsolatos szabályok

a. Adatvédelem 

Az Ügyfél büntető- és polgári jogi felelőssége tudatában egyértelműen kijelenti, hogy az általa szolgáltatott és közölt személyes és különleges adatok a valóságnak teljes mértékben megfelelnek. Az Ügyfél a szerződés létrejöttéhez a következő adatokat köteles megadni a regisztráció megtételekor:

Az Ügyfél az adatok megadásához hozzájárulását adja.

A Vásárlói név megadásakor a Szolgáltató annak elfogadása tekintetében az elutasítás jogát fenntartja, amennyiben az online adatlap kitöltését megelőzően, vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló azonos, vagy ahhoz hasonló, Vásárlói nevét korábban már regisztrálta a weboldalon.

Szolgáltató a fenti, Az Ügyfél által megadott adatokat a szolgáltatáshoz, és a rendszerben való részvételhez szükséges mértékben és kötötten, bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé és nem adja át.

Az Ügyfél a Szolgáltató által kezelt adatairól személyes oldala útján bármikor tájékoztatást kérhet. Az elektronikus levél tárgysorában köteles feltűntetni a ”tájékoztatás a személyes adataimról” hivatkozást. Szolgáltató köteles Az Ügyfél írásbeli kérésének megfelelően az elektronikusan kezelt adatokban bekövetkezett változásokat átvezetni.

Szolgáltató a jelen szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ezzel összefüggő követelések érvényesítése céljából kezeli, tartja nyilván és dolgozza fel az Ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások, a rendszere és üzletpolitikájának minél szélesebb körű megismertetése érdekében hírlevelet szerkeszt. A Vásárló a hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetősége időbeli korlátozás nélkül rendelkezésre áll.

Szolgáltató kijelenti, hogy szigorú biztonsági eljárások bevezetésével és működtetésével gondoskodik a személyes adatok nem rendeltetésszerű használatának megakadályozásáról és az azokhoz való illetéktelen hozzáférés megelőzéséről.

A jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata, amely a weboldalról letölthető.

b. Titokvédelem

A felek a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően üzleti titokként kezelnek minden tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut, és nem tartozik a hozzáférhetővé tett nyilvános adatok, információk körébe. Ezek jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy más jogviszonyban álló harmadik személyekre is.

A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy az Ügyfél által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

Az Ügyfél adatfeltöltése során köteles a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

Fogyasztóvédelem, panaszkezelés

Szolgáltatással kapcsolatos panasz:

A Szolgáltató elsődleges célja, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítésével az Ügyfél megelégedettségét szolgálja. Amennyiben az Ügyfélnek a szerződés tartalmi vagy technikai feltételeivel, teljesítésével, az elektronikus rendszer működtetésével, az értékesítés szervezési feladatokkal kapcsolatos kérése, kérdése vagy problémája merül fel, az ÁSZF 2. és 3. pontjában meghatározott elérhetőségeken fordulhat a Szolgáltatóhoz.

Szolgáltató a fenti címre érkező megkereséseket és esetleges panaszokat haladéktalanul kivizsgálja, és legkésőbb 15 napon belül válaszol.

Az ÁSZF elérhetősége

Jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy a mindenkori hatályos változatot a honlapján elérhetővé teszi folyamatosan, letölthető változatban is. Amennyiben az ÁSZF módosítására kerül sor, úgy a Szolgáltató a módosított változatot elérhetővé teszi haladéktalanul a honlapján.

Vegyes és záró rendelkezések

A szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi Regisztráció elválaszthatatlan részét képezi.

Szolgáltató és az Ügyfél vállalja, hogy elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, amely közöttük a jelen szerződés keretében, vagy azzal kapcsolatban merül fel.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése az alkalmazandó jog alapján érvénytelen, érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben nem befolyásolja annak más ország joga szerinti érvényességét vagy érvényesíthetőségét, vagy teszi érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné a jelen ÁSZF más rendelkezését a felek vonatkozásában. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF minden olyan rendelkezését, ami érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik a Szolgáltató a jelen ÁSZF egyoldalú módosításával orvosolja, oly módon, hogy az új érvényes, jogszerű rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen a korábbi érvénytelenné, jogszabály ellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált rendelkezésbe foglalt szerződéses akaratnak.

A Szerződés átruházása, jogutódlás

Jelen Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket egyik fél sem engedményezheti vagy ruházhatja át a másik fél kifejezett hozzájárulása nélkül.

Jogszabályok

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.

 Irányadó jogszabályok

 Mellékletek

ONLINE FIZETÉSI PARTNEREINK:
Accepted credit cards Payment gateway
Kártyás vásárlói tájékoztató  
Az oldalt a Diavox Kft. fejlesztette és tartja karban.