Adatvédelmi szabályzat

A Társaság tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az 1998. évi VI. törvény Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg a Társaság.

„Társaság”: a LUDUSPARK Kft.

Adatvédelmi rendelkezések hatálya: www.abmarket.eu weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (továbbiakban: Vásárlók) személyes adataira terjed ki.

Jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmazza az adatkezelés általános szabályait, azaz hogy a Társaság milyen módon gyűjtheti az Ön személyes adatait; milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet, hogyan használhatja fel és továbbíthatja azokat, mit tesz a személyes adatok és az Ön jogainak védelme érdekében, valamint hogy Ön hogyan veheti fel a Társasággal a kapcsolatot az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban.

Hogyan gyűjtheti és szerezheti meg a Társaság az Ön személyes adatait

A Társaság az alábbi módokon gyűjtheti és szerezheti meg az Ön személyes adatait:

Amikor bejelentkezik a Weboldalon, használhatunk „cookie”-kat más néven „sütiket” vagy egyéb hasonló eljárásokat, amelyek meghatározott információkat gyűjtenek a Weboldal használatával kapcsolatosan, amikor Ön belép, megtekinti és böngészi a Weboldalt. A „süti” egy adatfájl, amelyet a számítógépre vagy weboldalak felkeresésére használt mobil eszközre helyeznek el. A „sütik” több célból kerülhetnek alkalmazásra, ideértve a felhasználó érdeklődési körének és a meglátogatott weboldalak felmérését. A böngészője beállításainál letilthatja a „sütik” fogadását (a böngészője „Beállítások” vagy „Internetes beállítások” menüpontjában). Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Weboldal néhány funkciója nem működik tökéletesen, ha Ön letiltja a „sütik” fogadását. Ezen „sütik” nem az Ön személyes adatait gyűjtik.

Az adatgyűjtés előtt a Társaság minden esetben felhívja a Látogató figyelmét az adatgyűjtés tényére. A személyes adatait kizárólag az adatgyűjtésre vonatkozó tájékoztató Látogató általi megismerése és elfogadása után gyűjtheti a Társaság. A Látogató részéről az adatok megadása ennek következtében valamennyi esetben önkéntes, a Látogató nem kötelezhető a személyes adatainak a megadására, azonban tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a személyes adatait nem adja meg, meghatározott felhasználói felületek nem nyílnak meg a számára.

A Látogató jogosult a személyes adatainak, ezzel egy időben a regisztrációjának törlését kérni a Társaságtól.

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet a Társaság?

A Weboldal begyűjtheti az Ön elérhetőségére vonatkozó adatokat, mint vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím és telefonszám, bankkártya adatok a fizetéshez kapcsolódóan. A személyazonosság igazolására kérhetjük a személyét és lakcímét igazoló dokumentumok, továbbá az adókártya számát és szkennelt másolatát.

Ön a regisztráció alkalmával megerősíti hozzájárulását ahhoz, hogy a Társaság az Ön személyi, lakcím és adóalanyiságot igazoló dokumentumairól másolatot kérjen be és azokat tárolja. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles másolatokat küldeni a fenti dokumentumokról.

A kérdéseivel és észrevételeivel összefüggésben önkéntesen is megadhat Önre vonatkozó személyes adatokat. Ugyanakkor javasoljuk, hogy csak azon személyes adatait adja meg, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy kielégítő választ tudjunk adni az Ön megkeresésére, illetve amelyek egy adott vásárlás lebonyolításához feltétlenül szükségesek.

A Társaság nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Társaság tudomást szerez arról, hogy valamely Látogató az adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Látogató regisztrációját törölni. Erre tekintettel tehát nyomatékosan kérjük, hogy ne adjon meg semmilyen adatot faji vagy etnikai hovatartozására, politikai nézetére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozólag.

Mi a személyes adatok kezelésének a célja?

Az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy

  1. a vásárlást le tudja bonyolítani
  2. válaszoljunk az Ön észrevételeire és kérdéseire
  3. felmérjük a vásárlóink igényeit
  4. fejlesszük a Weboldalt, ideértve annak felhasználó-központibbá tételét és
  5. feltárjuk a szervereinkkel kapcsolatos esetleges problémákat.

Hogyan továbbíthatja a Társaság a személyes adatokat?

Társaság nem adja el, nem adja bérbe és nem kereskedik az Ön személyes adataival. A Társaság az Ön személyes adatait kizárólag a következőknek továbbíthatja:

Amennyiben köteles a Társaság a személyes adatokat kiadni, úgy gondoskodik arról, hogy ez csak a feltétlenül szükséges esetben történjen meg, és kizárólag a megkeresés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat adja meg.

A Társaság a fizetés lebonyolítása érdekében továbbítja az Ön adatait az alábbi Bank részére:

Az adattovábbítás jogalapja az, hogy a Vásárló ehhez hozzájárul, az online fizetés lebonyolítása érdekében.

A továbbított adatok köre: Vásárló neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe, vásárlás jogcíme, összege és az ügylet azonosító száma.

Az adatokat a Társaság ezen túlmenően az alábbi szállító részére jogosult továbbítani:

Az adattovábbítás jogalapja az, hogy a Vásárló ehhez hozzájárul, az online fizetés és a kiszállítás lebonyolítása érdekében.

A továbbított adatok köre: Vásárló neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárlás összege, és az ügylet azonosító száma.

Milyen módon gondoskodik a Társaság a személyes adatok biztonságáról?

Megfelelő technikai és szervezeti garanciákat biztosítunk, amelyek annak érdekében kerültek kialakításra, hogy megvédjék az Ön személyes adatait a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisítéstől, sérüléstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól, módosítástól, törléstől vagy egyéb felhasználástól.

A Társaság továbbá szigorú belső adatkezelési szabályzata alapján biztosítja, hogy jogosulatlanul illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz. A Társaság belső adatkezelési szabályzata alapján a személyes adatokat kizárólag az adatok megismerésére jogosultsággal rendelkező személyek jogosultak.

Mennyi ideig kezeli a Társaság az Ön személyes adatait?

A Szolgáltató a személyes adatokat a regisztrációt követően annak törléséig kezeli. Amennyiben a regisztrációt a Vásárló törli a rendszerből, a személyes adatok kezelése megszűnik, a személyes adatok ekkor biztonságos módon törlésre, azaz a rendszerben megsemmisítésre kerülnek. Egy esetleges törlés után a Vásárló jogosult újabb regisztrációra a későbbiekben.

A regisztráció törlését magán a weboldalon tudja kérni a Vásárló, vagy a Társaság székhelyére küldött tértivevényes postai levélben, amely kifejezetten tartalmazza a regisztráció törlésére vonatkozó kérelmet.

A számviteli bizonylatokat a Vásárló a számviteli rendszerre vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőig köteles tárolni.

Egyéb weboldalra mutató hivatkozás

A Weboldalon olyan harmadik személyek által működtetett weboldalakra mutató linkek lehetnek, amelyek adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata eltérhet a miénktől. Nem tartozunk felelősséggel e harmadik személyek által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatért. Javasoljuk, hogy mielőtt böngészni kezdené harmadik személyek weboldalát vagy mielőtt bármely személyes adatát vagy egyéb információt megad további weboldalon, olvassa el azon weboldal adatvédelmi szabályzatát is.

Az Adatvédelmi szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa. A módosítások hatályba lépésének időpontjáról a Társaság a weboldalon keresztül tájékoztatja a Látogatókat. A módosítások a közzététel napjával válnak hatályossá és a Weboldalon kerülnek nyilvánosságra, hozatalra.

Javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át az Adatvédelmi szabályzat szövegét.

A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárló a saját adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók tájékoztatást kérhetnek, a Társaság pedig kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a Vásárló adatait.

A Vásárló jogosult kérni személyes adatai módosítását, helyesbítését, illetve törlését. A Vásárló bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintet Vásárlóval kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. A Társaság a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Elérhetőségeink

Ha bármilyen megjegyzése illetve kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy ha az Önre vonatkozó adatainkat kívánja frissíteni, továbbá amennyiben panasza, kifogása van, kérjük, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

LUDUSPARK Kft.

Cg.: 01-09-944235

Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.

www.abmarket.eu

Jogorvoslat

Az a Vásárló, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Vásárló a Társaság adatkezeléssel kapcsolatos döntése ellen a döntésről való tudomásszerzéstől számítva 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

2013. november 28.

ONLINE FIZETÉSI PARTNEREINK:
Accepted credit cards Payment gateway
Kártyás vásárlói tájékoztató  
Az oldalt a Diavox Kft. fejlesztette és tartja karban.